Print
Hits: 637

На 22.03.2021 г. “ТЕРНА” АД подписа Договор с Национална Компания “Железопътна Инфраструктура” (ДП „НКЖИ“) за проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман, ОП 2 „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за СиТ на участък Волуяк – Драгоман“.

Проектът включва 20,9 км железопътна инфраструктура (земни работи, мостове, надлези, полагане на железен път и изграждане на четири жп гари) и пълна електрификация, както и проектирането и изграждането на 33 км система за железопътна синагнализация и телекомуникации.

Строителните работи ще завършат за 48 месеца и ще бъдат на стойност 363 мил. лева (185.6 милиона евро).

Финансирането ще бъде осигурено от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз.

 

 

On 22.03.2021 TERNA” S.A. signed a Contract with National Railway Infrastructure Company (NRIC) regarding the project “Modernization of railway line Sofia – Dragoman – Serbian Border, section Voluyak – Dragoman”, Lot 2 “Construction of track, catenary structures at section Petarch – Dragoman, design, construction and author supervision of the S&T systems of section Volyuak – Dragoman”.

The project comprises 20.9 km of railway infrastructure (earthworks, bridges, overpasses, track laying and construction of four railway stations) and complete electrification as well as the design and construction of a 33 km railway signalling and telecommunications system.

Construction works will be completed in 48 months and the amounts will be 363 million leva (185.6 million euro).

The funding will be provided by Operational Program „Transport and Transport Infrastructure 2014-2020, funded by European Union.