Договор „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, Позиция 1

           

Договор „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, Позиция 1 „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.” е част от проект с мостово финансиране „Eлектрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай - Свиленград”.  Тази жп отсечкаa е част от международни транспортни коридори ІV и ІХ, които са включени в изграждането на интегрирана транспортна система в Европа. Проектът е в доклада TINA (Оценка на нуждите на транспортната инфраструктура), където проектите са определени и класифицирани според приоритета им за пълното изграждане на ТЕN-T (Транс-Европейската транспортна мрежа). В рамките на националната железопътна мрежа, проектът е част от магистрална железопътна линия No. 1: Калотина – Драгоман – София – Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници и е сред приоритетните проекти с национално значение от инвестиционната програма на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Стойността на проекта e 663 316 861,61 лева.

 

След проведен конкурс съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Изпълнител по Позиция 1 е избранa ТЕРНА АД. Договорът към момента е на етап проектиране. Стойността на проектирането и строителството на тази позиция е 171 360 000,00 лв. с ДДС.

 

Проектът се финансира от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” е Бенефициент и Възложител по Оперативна програма „Транспорт”, а  Управляващ орган е Дирекция „Координация на програми и проекти” в „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”. Строителен надзор на проекта е Консорциум с членове: ТИПСА, СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ И ТРАДЕМКО.

 

Срокът за изпълнение по Позиция 1 на проекта е 30 месеца.

 

Дата на публикация: 22.08.2012

Източник: ТЕРНА АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project “Dimitrovgrad – Svilengrad Railway Reconstruction and Electrification”, Position 1

           

Contract Dimitrovgrad – Svilengrad Railway Reconstruction and Electrification”,  Position 1 Dimitrovgrad – Harmanli railway section upgrading and electrification (from km 231+560 in the inter-station block Yabalkovo – Dimitrovgrad to km 266+000 in the inter-station block  Simeonovgrad - Harmanli), including Dimitrovgrad and Simonovgrad stations and all stations and halts between them, with approximate railway track length of 36 km” is part of the bridge financed project Plovdiv – Svilengrad Railway Electrification and Upgrading of Corridors IV and IX. This railway section is part of international transport corridors ІV and ІХ which are included in the construction of an integrated transport system in Europe. The project is included in the TINA Report (Transport Infrastructure Needs Assessment), where the projects are defined and classified according to their priority for the complete construction of ТЕN-T (Trans-European Transport Network). Within the national railway network, the project is part of a main railway line No. 1: Kalotina – Dragoman – Sofia – Plovdiv – Svilengrad – Turkish/Greek borders and is among the priority projects of national importance in the investment program of the Ministry of Transport, Information Technology and Communications.The project amount is 663 316 861, 61 BGN.

 

After a conducted contest under the Public Procurement Law, TERNA SA became the chosen Contractor for Position 1. Currently the Contract is in a design stage. The amount for designing and construction works for this position is 171 360 000, 00 BGN with VAT.

 

The Project is financed by the EU Cohesion Fund under Priority Axis 1 of the Operational Programme on Transport 2007-2013.

 

State Enterprise National Railway Infrastructure Company is the Beneficiary and Employer under the Operational Programme on Transport and the Managing Body is the Coordination of Programmes and Projects Directorate at the Ministry of Transport, Information Technology and Communications. The Construction Supervision is implemented by Consortium with members: TYPSA, SYSTRA, LOIS BERGER, and RUBICON ENGINEERING AND TRADEMCO.

 

The term for completion of Position 1of the project is 30 months.

 

 

Date of publication: 22.08.2012

 

Source: TERNA AD